Sản phẩm

Sản phẩm

Cá chạch lấu bột

Cá chạch lấu giống loại 3 cm

Cá chạch lấu giống loại 10 cm

Cá chạch lấu thịt loại lớn hơn 200g

Cá chạch lấu thịt loại lớn hơn 300g